Mar 15 2018

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, ngoài việc thương lượng do các bên tranh chấp tự tiến hành, hiện có ba phương pháp giải quyết tranh chấp (“GQTC”) chủ yếu đối với các tranh chấp thương mại hoặc kinh tế, đó là thông qua (i) hòa giải thương mại, (ii) trọng tài thương mại hoặc (iii) tranh tụng tại Tòa án.

Mar 14 2018

Nghị định 23/2018/NĐ-CP (“Nghị định 23”) thay thế Nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vừa được Chính phủ ban hành vào ngày 23/02/2018.

Mar 14 2018

Kể từ ngày 02/02/2018, việc thực hiện các thủ tục về công bố sản phẩm thực phẩm và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có nhiều thay đổi.

Mar 14 2018

Vào ngày 23/02/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2009 (“Luật SHTT”) về quyền tác giả, quyền liên quan (“Nghị định 22”).

Feb 16 2018

Ngày 15/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

Feb 16 2018

Theo đó, kể từ ngày 15/01/2018, hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có một số điểm thay đổi đáng chú ý như sau:

 

Feb 16 2018

Khắc phục các bất cập của Nghị định 140/2007/NĐ-CP, Nghị định số 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics được Chính phủ ban hành vào ngày 30/12/2017 (“Nghị định 163”) đã cho phép nhà đầu tư nước ngoài không chỉ được thành lập doanh nghiệp mà còn được góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistic tại Việt Nam với tỷ lệ vốn góp từ 49% đến 100% vốn điều lệ, tùy thuộc dịch vụ logistic được thực hiện khi đáp ứng một số điều kiện theo quy định.

Jan 26 2018

Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 136/NQ-CP (“Nghị quyết 136”) về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và kèm theo Phương án đơn giản hóa để các cơ quan nhà nước liên quan thực hiện (“Phương Án”).

Jan 26 2018

Ngày 29/11/2017, Bộ Công thương đã công bố lượng thuốc lá nguyên liệu (Mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan trong năm 2018 là 53.604 tấn (năm mươi ba nghìn sáu trăm lẻ bốn tấn).

Jan 26 2018

Thông tư số 14/2017/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước ban hành vào ngày 29/9/2017 quy định về phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng (“TCTD”) với khách hàng (“Thông tư 14”) đã có hiệu lực từ 01/01/2018.

Jan 19 2018

Pháp luật về đầu tư hiện nay đã có rất nhiều quy định mới nhằm cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư nước ngoài, chẳng hạn như rút ngắn danh mục các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài xuống còn 243 ngành, nghề, không yêu cầu nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (“Giấy CNĐKĐT”) khi đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp đã được thành lập tại Việt Nam và một số điểm mới đáng chú ý khác. Ngoài ra, tinh thần cải cách và thu hút đầu tư của Việt Nam cũng đã được thể hiện một cách sâu sắc tại Hội nghị thượng đỉnh cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng vừa qua, với một sứ mệnh mới của đất nước và khu vực, đó là“thúc đẩy thương mại, đầu tư tự do và mở ở châu Á - Thái Bình Dương”. Nhiều chuyên gia cho rằng những nội dung đạt được tại Hội nghị này sẽ tiếp tục tạo động lực mới cho việc thu hút đầu tư tại Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.

Jan 08 2018

Trong quan hệ lao động, trên thực tế, trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động với người lao động (“NLĐ”), vì nhiều lý do khác nhau mà người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) có thể ra đã ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái với quy định của Bộ luật Lao động hiện hành (“BLLĐ”).

Jan 02 2018

Ngày 29/9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT (“Thông tư 33”) quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (“Nghị định 01”) ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Jan 02 2018

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP đề ngày 07/12/2017 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp được quy định như sau:

Jan 02 2018

Khi nhận thấy tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (“Tổ Chức Tín Dụng”) lâm vào một trong các trường hợp sau đây nhưng chưa được đặt vào kiểm soát đặc biệt theo quy định, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét việc áp dụng can thiệp sớm, cụ thể:

Dec 14 2017

Từ ngày 01/01/2018, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước sẽ có hiệu lực.

Dec 14 2017

Trong thời hạn không quá sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày cơ sở kinh doanh được cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định, cơ quan Công an có thẩm quyền sẽ thực hiện chế độ hậu kiểm đối với các cơ sở kinh doanh.

Dec 14 2017

Từ ngày 01/01/2018, Nghị định 126/2017/NĐ-CP quy định về chuyển (i) doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần đã được ban hành.

Dec 08 2017

Luật Doanh nghiệp 2014 đã có những quy định rất mới trong việc cho phép Công ty cổ phần được lựa chọn mô hình tổ chức quản lý của mình thay vì bắt buộc phải tổ chức theo mô hình nhất định như quy định của Luật Doanh nghiệp 2005. Theo đó, Công ty cổ phần có quyền lựa chọn một trong các mô hình tổ chức sau (Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014):

Nov 29 2017

Vào ngày 25/10/2017, Thông tư 115/2017/TT-BTC (“Thông tư 115”) hướng dẫn hoạt động giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán đã được ban hành và thay thế Thông tư số 13/2013/TT-BTC (“Thông tư 13”) từ ngày 08/12/2017.