Cập nhật pháp lý

May 10 2018

Kể từ ngày 01/6/2018, nhà đầu tư nước ngoài được phép (i) góp vốn thành lập sở giao dịch hàng hóa (“SGDHH”); và (ii) mua cổ phần, phần vốn góp của SGDHH đã được thành lập tại Việt Nam với tỷ lệ không quá 49% vốn điều lệ của SGDHH.

May 10 2018

Từ ngày 01/02/2018, hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

May 10 2018

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 (“Luật Sở hữu trí tuệ”) về quyền tác giả, quyền liên quan (“Nghị định 22”) chính thức có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2018, sẽ thay thế cho Nghị định số 100/2006/NĐ-CP (“Nghị định 100”) và Nghị định số 85/2011/NĐ-CP (“Nghị định 85”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100.

Apr 23 2018

Ngày 8/3/2018, Nghị định số 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa (“Nghị định 31”) đã được Chính Phủ ban hành và có hiệu lực trong cùng ngày. Nghị định 31 thay thế Nghị định 19/2006/NĐ-CP sau hơn mười (10) năm áp dụng

Apr 23 2018

Ngày 01/05/2018 tới đây, Thông tư số 25/2018/TT-BTC (“Thông tư 25”) được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 16/03/2018 sẽ chính thức có hiệu lực, hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP (“Nghị định 146”), sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC (“Thông tư 78”) và Thông tư 111/2014/TT-BTC với một số điểm mới đáng lưu ý như sau

Apr 23 2018

Kể từ ngày 01/05/2018, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán tăng từ 60.000.000 VNĐ lên 100.000.000 VNĐ đối với tổ chức và tăng từ 30.000.000 VNĐ lên 50.000.000 VNĐ đối với cá nhân . Mức phạt tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán độc lập vẫn giữa nguyên mức 50.000.000 VNĐ đối với cá nhân và 100.000.000 VNĐ đối với tổ chức. 

Apr 03 2018

Nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động bán hàng đa cấp (“BHĐC”) và tăng cường hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với hoạt động BHĐC, Chính phủ vừa ban hành các quy định mới áp dụng cho các doanh nghiệp BHĐC, cụ thể:

Apr 02 2018

Cơ chế thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và việc sử dụng ngân sách địa phương đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là các điểm mới nổi bật được quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 11/3/2018.

Apr 02 2018

Ngày 27/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động (“Nghị định 24”). Nghị định 24 có hiệu lực từ ngày 15/4/2018.

Mar 30 2018

Ngày 11 tháng 3 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009, trong đó có nhiều sự thay đổi như quy định rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa và những hỗ trợ về chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo,...

Mar 14 2018

Nghị định 23/2018/NĐ-CP (“Nghị định 23”) thay thế Nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vừa được Chính phủ ban hành vào ngày 23/02/2018.

Mar 14 2018

Kể từ ngày 02/02/2018, việc thực hiện các thủ tục về công bố sản phẩm thực phẩm và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có nhiều thay đổi.

Mar 14 2018

Vào ngày 23/02/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2009 (“Luật SHTT”) về quyền tác giả, quyền liên quan (“Nghị định 22”).

Feb 16 2018

Ngày 15/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

Feb 16 2018

Theo đó, kể từ ngày 15/01/2018, hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có một số điểm thay đổi đáng chú ý như sau:

 

Feb 16 2018

Khắc phục các bất cập của Nghị định 140/2007/NĐ-CP, Nghị định số 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics được Chính phủ ban hành vào ngày 30/12/2017 (“Nghị định 163”) đã cho phép nhà đầu tư nước ngoài không chỉ được thành lập doanh nghiệp mà còn được góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistic tại Việt Nam với tỷ lệ vốn góp từ 49% đến 100% vốn điều lệ, tùy thuộc dịch vụ logistic được thực hiện khi đáp ứng một số điều kiện theo quy định.

Jan 26 2018

Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 136/NQ-CP (“Nghị quyết 136”) về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và kèm theo Phương án đơn giản hóa để các cơ quan nhà nước liên quan thực hiện (“Phương Án”).

Jan 26 2018

Ngày 29/11/2017, Bộ Công thương đã công bố lượng thuốc lá nguyên liệu (Mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan trong năm 2018 là 53.604 tấn (năm mươi ba nghìn sáu trăm lẻ bốn tấn).

Jan 26 2018

Thông tư số 14/2017/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước ban hành vào ngày 29/9/2017 quy định về phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng (“TCTD”) với khách hàng (“Thông tư 14”) đã có hiệu lực từ 01/01/2018.

Jan 02 2018

Ngày 29/9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT (“Thông tư 33”) quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (“Nghị định 01”) ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.