Can thiệp sớm để giảm rủi ro mất an toàn hệ thống ngân hàng

Khi nhận thấy tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (“Tổ Chức Tín Dụng”) lâm vào một trong các trường hợp sau đây nhưng chưa được đặt vào kiểm soát đặc biệt theo quy định, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét việc áp dụng can thiệp sớm, cụ thể:

(a) Không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả theo quy định trong thời gian 03 tháng liên tục;

(b) Không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn theo quy định trong thời gian 06 tháng liên tục; hoặc

(c) Bị xếp hạng dưới mức trung bình theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trường hợp Tổ Chức Tín Dụng không xây dựng được phương án khắc phục hoặc hết thời hạn thực hiện phương án khắc phục mà không khắc phục được tình trạng trên, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét và yêu cầu Tổ Chức Tín Dụng thực hiện một hoặc một số biện pháp như sau:

(a) Thu hẹp nội dung, phạm vi hoạt động, hạn chế các giao dịch lớn;

(b) Tăng vốn điều lệ, vốn được cấp; tăng cường nắm giữ tài sản có tính thanh khoản cao; bán, chuyển nhượng tài sản và thực hiện các giải pháp khác để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng;

(c) Hạn chế chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận;

(d) Cắt giảm chi phí hoạt động, chi phí quản lý; hạn chế trả thù lao, lương, thưởng đối với người quản lý, người điều hành;

(đ) Tăng cường quản trị rủi ro; tổ chức lại bộ máy quản lý, cắt giảm nhân sự; hoặc

(e) Các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt áp dụng can thiệp sớm sau khi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khắc phục được tình trạng nêu trên hoặc khi tổ chức tín dụng đó được đặt vào kiểm soát đặc biệt theo quy định.

Đây là một trong những điểm nổi bật của Luật sửa đổi Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4, ngày 20/11/2017. Ngoài ra, Luật sửa đổi này còn quy định thêm nội dung mới về phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, bao gồm (i) Phương án phục hồi; (ii) Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp; (iii) Phương án giải thể; (iv) Phương án chuyển giao bắt buộc; và (v) Phương án phá sản. Luật sửa đổi Luật các tổ chức tín dụng 2017 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/01/2018