Chi tiết thủ tục kiểm tra, cấp, thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Phù hợp với Điều 38 của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (“Nghị định 40”), những người đạt yêu cầu của đợt kiểm tra, xác nhận kiến thức về bán hàng đa cấp (“BHĐC”) sẽ được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp xác nhận kiến thức về BHĐC (“Xác nhận”) trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày thực hiện việc kiểm tra.

Theo đó, cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về BHĐC được quyền chủ động thiết kế khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về BHĐC nhưng phải đảm bảo thời lượng đào tạo tối thiểu tám (08) tiếng với các nội dung chủ yếu bao gồm: (i) Tổng quan về BHĐC; (ii) Pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; (iii) Quy tắc đạo đức nghề nghiệp BHĐC; (iv) Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; và (v) Pháp luật về quảng cáo.

Xác nhận sẽ bị thu hồi trong trường hợp sau:

i. Phát hiện hồ sơ đăng ký kiểm tra của người được cấp xác nhận có thông tin gian dối;

ii. Doanh nghiệp BHĐC chấm dứt hoạt động BHĐC; hoặc

iii. Người được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về BHĐC chấm dứt hợp đồng lao động hoặc đào tạo với doanh nghiệp BHĐC. Doanh nghiệp BHĐC có trách nhiệm thông báo cho Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo với người được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về BHĐC.

Thời hạn theo quy định pháp luật để Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ban hành và gửi quyết định thu hồi Xác nhận tới doanh nghiệp là mười (10) ngày làm việc kể từ khi xảy ra trường hợp thu hồi. Xác nhận chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ban hành quyết định thu hồi.

Các hướng dẫn nêu trên được quy định chi tiết tại Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40 (“Thông tư 10”).

Thông tư 10 có hiệu lực từ ngày 15/7/2018 và thay thế Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương.