Chính thức cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập Sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam

Kể từ ngày 01/6/2018, nhà đầu tư nước ngoài được phép (i) góp vốn thành lập sở giao dịch hàng hóa (“SGDHH”); và (ii) mua cổ phần, phần vốn góp của SGDHH đã được thành lập tại Việt Nam với tỷ lệ không quá 49% vốn điều lệ của SGDHH.

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài cũng được phép tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa với tư cách khách hàng hoặc tham gia làm thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa (thành viên môi giới, thành viên kinh doanh) với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ không hạn chế.

Đối với việc thành lập SGDHH, Giấy phép thành lập SGDHH sẽ không còn đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các nhà đầu tư phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư với ngành nghề đăng ký phù hợp trước khi đề nghị Bộ Công thương cấp giấy phép thành lập SGDHH.

Bên cạnh đó, một số điều kiện về thành lập SGDHH đã được bãi bỏ như điều kiện về bằng cấp, thời gian công tác và năng lực hành vi dân sự của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc SGDHH. Thay vào đó, SGDHH sẽ phải đáp ứng được điều kiện mới về hệ thống công nghệ thông tin như sau:

(a) Hệ thống máy chủ hoạt động ổn định và có tối thiểu một máy chủ dự phòng luôn ở trạng thái sẵn sàng trong trường hợp hệ thống chính xảy ra sự cố;

(b) Hệ thống máy chủ đảm bảo sao lưu dữ liệu của các ứng dụng nghiệp vụ, dữ liệu giao dịch, đảm bảo khôi phục thông tin dữ liệu trong trường hợp phát sinh sự cố;

(c) Phần mềm ứng dụng phải thực hiện các yêu cầu về quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật;

(d) Hệ thống phần mềm phải có chức năng nhật ký thao tác để lưu vết mọi giao dịch hàng hóa, thanh toán, giao nhận trong quy trình nghiệp vụ tối thiểu trong thời gian 05 năm; và

(e) Hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng, nếu có.

Trên đây là một số điểm nổi bật của Nghị định số 51/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 09/4/2018 nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 158/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa sau hơn mười (10) năm áp dụng. Nghị định 51/2018/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2018.