Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Cơ chế thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và việc sử dụng ngân sách địa phương đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là các điểm mới nổi bật được quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 11/3/2018. Cụ thể:

1. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân, do tối đa ba mươi (30) nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở điều lệ quỹ và không được góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được tổ chức quản lý theo một trong các mô hình sau (i) Đại hội nhà đầu tư, công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; (ii) Đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ hoặc giám đốc quỹ, công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; hoặc (iii) Đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ và giám đốc quỹ, công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Tài sản góp vốn có thể bằng đồng Việt Nam, vàng, giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản khác có thể định giá được bằng đồng Việt Nam. Đặc biệt đáng lưu ý, nhà đầu tư không được sử dụng vốn vay để góp vốn thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Danh mục và hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo bao gồm: Gửi tiền tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật; đầu tư không quá năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo sau khi nhận đầu tư.

2. Cơ chế sử dụng ngân sách địa phương đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, tổ chức tài chính nhà nước của địa phương có chức năng đầu tư tài chính được cơ quan có thẩm quyền cho phép (“Tổ Chức Tài Chính”) sẽ thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Tổ Chức Tài Chính lựa chọn quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo đảm bảo tối thiểu các điều kiện sau (“Quỹ Đầu Tư”) để cùng đầu tư (i) Có cam kết cùng với tổ chức tài chính nhà nước của địa phương đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; (ii) Tối thiểu một (01) năm kinh nghiệm thực hiện hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; (iii) Có khả năng tự trang trải chi phí khi tham gia thực hiện đầu tư; và (iv) Các điều kiện khác (nếu có).

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng các tiêu chí sau thì được xem xét nhận đầu tư từ Tổ Chức Tài Chính và Quỹ Đầu Tư (i) Hoạt động trong các lĩnh vực mà địa phương ưu tiên phát triển; và (ii) Phải được ít nhất một trong các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng điều kiện luật định lựa chọn để đầu tư. Khoản vốn đầu tư từ Tổ Chức Tài Chính cho một doanh nghiệp nhận đầu tư không vượt quá ba mươi phần trăm (30%) tổng vốn đầu tư mà doanh nghiệp đó huy động được từ các Quỹ Đầu Tư. Thời hạn đầu tư từ ngân sách địa phương tối đa là năm (05) năm kể từ thời điểm đầu tư. Thời điểm đầu tư là ngày ký kết hợp đồng đầu tư giữa tổ chức tài chính nhà nước của địa phương với doanh nghiệp nhận đầu tư.