Điểm mới của Nghị định số 22/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 (“Luật Sở hữu trí tuệ”) về quyền tác giả, quyền liên quan (“Nghị định 22”) chính thức có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2018, sẽ thay thế cho Nghị định số 100/2006/NĐ-CP (“Nghị định 100”) và Nghị định số 85/2011/NĐ-CP (“Nghị định 85”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100.

Đối với Quyền tác giả, Nghị định 22 quy định thêm một đối tượng mới đó là đồng tác giả là những tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu, tác phẩm kiến trúc, chương trình máy tính được quy định cụ thể thành từng điều riêng biệt (Điều 11, 12, 15, 17).

Đối với tác phẩm khuyết danh thì Tổ chức, cá nhân đang quản lý tác phẩm khuyết danh được chuyển nhượng quyền đối với tác phẩm khuyết danh cho tổ chức, cá nhân khác và được hưởng thù lao từ việc chuyển nhượng quyền đó. Đây cũng là một nội dung mới so với 2 Nghị định 100 và Nghị định 85 trước đây không quy định.

Đối với Quyền liên quan, Quyền của người biểu diễn như quyền sao chép trực tiếp, gián tiếp… thì trước hết phải là quyền của chủ sở hữu cuộc biểu diễn độc quyền thực hiện.

Về thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan cũng như việc cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (“Giấy chứng nhận”) được quy định rõ ràng, cụ thể và đơn giản hóa tại Chương IV của Nghị định này.

Theo đó, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan giờ phải nộp trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhận khác nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng. Như vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương sẽ không còn chức năng thực hiện việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận.

Ngoài ra, Nghị định 22 cũng bổ sung thêm thời hạn là 07 ngày làm việc đối với việc cấp lại Giấy chứng nhận và 12 ngày làm việc đối với việc cấp đổi Giấy chứng nhận.