Điểm mới về thủ tục đất đai trong thông tư 33/2017/tt-btnmt

Ngày 29/9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT (“Thông tư 33”) quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (“Nghị định 01”) ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Theo đó, Nghị định 01 và Thông tư 33 đã (i) làm rõ các căn cứ xác định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp để Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các thủ tục về đất; và (ii) hướng dẫn cụ thể về việc thu hồi đất trong dự án sản xuất, kinh doanh thực hiện theo phương thức thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Thông tư 33 cũng sửa đổi, bổ sung bảy (07) thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai liên quan đến các nội dung như sau:

(i) Hướng dẫn cách ghi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“Giấy chứng nhận”) trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho từng hạng mục, một số hạng mục hoặc từng phần diện tích của hạng mục công trình và trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình trên đất nông nghiệp;

(ii) Quy định về đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức mua bán nợ; hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư;

(iii) Bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng; và

(iv) Sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động và việc sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty, chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

Thông tư 33 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2017.