Không cần đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án PPP

Kể từ ngày 19/6/2018, các nhà đầu tư tham gia thực hiện Dự án PPP sẽ không cần phải thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (“Giấy CNĐKĐT”) trước khi tiến hành thực hiện dự án. Các Dự án đã được cấp Giấy CNĐKĐT trước ngày 19/6/2018 sẽ được tiếp tục thực hiện theo nội dung quy định tại Giấy CNĐKĐT. Trường hợp cần điều chỉnh dự án, các bên thực hiện điều chỉnh hợp đồng dự án phù hợp với quy định pháp luật có liên quan mà không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy CNĐKĐT. Trường hợp hợp đồng dự án sau khi điều chỉnh có nội dung khác biệt với Giấy CNĐKĐT đã được cấp thì các bên thực hiện theo Hợp đồng dự án được điều chỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều chỉnh đó.

Ngoài ra, để đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện dự án cho các dự án đầu tư thuộc nhóm C và dự án PPP sử dụng công nghệ cao, các dự án nhóm C sẽ không cần phải lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải công bố dự án sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt; và đối với dự án PPP sử dụng công nghệ cáo thì việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện sau trước khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi, và việc này sẽ do chính nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện trước khi tiến hành các bước còn lại trong quy trình nêu trên.

Riêng đối với việc thực hiện dự án theo hợp đồng BT, cơ quan có thẩm quyền liên quan (đối với dự án không do nhà đầu tư đề xuất) hoặc nhà đầu tư (đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất) sẽ phải lập thiết kế và dự toán theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc pháp luật chuyên ngành có liên quan. Thiết kế và dự toán sau khi lập sẽ được cơ quan chuyên môn thẩm định và phê duyệt để xiết chặt quản lý, loại trừ khả năng thất thoát, thâm hụt và lãng phí ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, để tăng tính hiệu quả và khả thi thực hiện dự án, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải đạt mức tối thiểu như sau: (i) Không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có tổng vốn đầu tư đến 1.500 tỷ đồng, tăng 5% so với quy định trước đây; và (ii)  Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định theo nguyên tắc: Đối với Phần vốn đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 20%; đối với Phần vốn từ trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10%. Đối với hợp đồng BT, nhà đầu tư phải đáp ứng thêm yêu cầu về vốn chủ sở hữu (nếu có) theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan để thực hiện Dự án khác.

Trên đây là một số quy định mới của Nghị định 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành vào ngày 04/05/2018, quy định đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Nghị định 63/2018/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 19/6/2018 thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về cùng lĩnh vực.