Bãi bỏ quy định hạn chế công chức, viên chức tham gia giới thiệu thuốc

Từ ngày 01/06/2018, người đang là công chức, viên chức được quyền tham gia giới thiệu thuốc khi đáp ứng các điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định pháp luật. Đây là một trong các điểm mới nổi bật của Thông tư số 07/2018/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành vào ngày 12/4/2018 vừa qua quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật được ban hành (“Thông tư 07”).

Theo đó, so với quy định hiện nay về trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, Thông tư 07 quy định các điều kiện chặt chẽ hơn về trình độ chuyên môn, kỹ năng đối với người giới thiệu thuốc. Cụ thể, theo Thông tư 07, người giới thiệu thuộc phải (i) có trình độ cao đẳng chuyên ngành y, dược trở lên; và (ii) được cơ sở kinh doanh dược tuyển dụng và huấn luyện, đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến hoạt động giới thiệu thuốc và văn bản quy phạm pháp luật về dược.

Ngoài ra, một số nội dung nổi bật khác được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 07 như sau:

(i) Yêu cầu sử dụng ngôn ngữ trong hành nghề dược tại Việt Nam của người nước ngoài và người Việt Nam định cư tại nước ngoài;

(ii) Thông báo, công khai người có Chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề tại cơ sở kinh doanh dược;

(iii) Hoạt động của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược; và

(iv) Ban hành Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ được ban hành tại Phụ lục III của Thông tư. 

Thông tư 07 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2018, thay thế Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/20109 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc hết.