Quy định mới về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu

Từ ngày 01/02/2018, hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Quy định này được quy định trong Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (“Thông tư 25”) để phù hợp với các sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực vào ngày 01/02/2018.

Ngoài ra, theo Thông tư 25, mức khống chế phần chi trả các chương trình tự nguyện cho người lao động của doanh nghiệp được tăng từ 1.000.000 VNĐ lên 3.000.000 VNĐ, và phải đáp ứng các điều kiện sau đây để được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

i. Các khoản chi này phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty; và

ii. Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động.

Thông tư 25 cũng quy định chi tiết hơn về hoàn thuế đối với sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc từ tài nguyên khoáng sản, chi phí khấu hao tài sản khi chuyển nhượng doanh nghiệp và một số quy định liên quan khác. Thông tư 25 có hiệu lực vào ngày 01/5/2018.