Siết chặt hoạt động bán hàng đa cấp

Nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động bán hàng đa cấp (“BHĐC”) và tăng cường hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với hoạt động BHĐC, Chính phủ vừa ban hành các quy định mới áp dụng cho các doanh nghiệp BHĐC, cụ thể:

1. Bổ sung điều kiện kinh doanh hoạt động BHĐC

Bên cạnh các điều kiện đã được ghi nhận theo quy định trước đây, doanh nghiệp BHĐC phải đáp ứng các điều kiện bổ sung như sau:

 (i) Ký quỹ một khoản tiền bằng năm phần trăm (5%) vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ Việt Nam Đồng) tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, thay vì mức tối thiểu 6.000.000.000 VNĐ (sáu tỷ Việt Nam Đồng) như quy định trước đây;

 (ii) Có mẫu hợp đồng tham gia BHĐC, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật;

 (iii) Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia BHĐC, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động BHĐC của doanh nghiệp; và

 (iv) Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia BHĐC.

2. Quản lý hoạt động BHĐC tại địa phương

Doanh nghiệp BHĐC được coi là có hoạt động BHĐC tại địa phương và chỉ được phép tổ chức hoạt động BHĐC sau khi có xác nhận đăng ký hoạt động BHĐC bằng văn bản của Sở Công thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 (i) Doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có thực hiện chức năng liên quan đến hoạt động BHĐC tại địa phương.

 (ii) Doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về BHĐC tại địa phương.

 (iii) Doanh nghiệp có người tham gia BHĐC cư trú (thường trú hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú) hoặc thực hiện hoạt động tiếp thị, bán hàng theo phương thức đa cấp tại địa phương.

 (iv) Doanh nghiệp BHĐC không có chi nhánh, trụ sở, văn phòng đại diện tại địa phương, doanh nghiệp có trách nhiệm ủy quyền cho một cá nhân cư trú tại địa phương làm người đại diện để thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đó.

Trên đây là một số điểm nổi bật được quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp vào ngày 12/3/2018 (“Nghị định 40”). Nghị định 40 sẽ thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 14/5/2014 (“Nghị định 42”) kể từ ngày 02/5/2018. Các doanh nghiệp BHĐC đang hoạt động theo quy định của Nghị định 42 có trách nhiệm đáp ứng các điều kiện về hoạt động BHĐC theo quy định mới nêu trên trong thời hạn theo pháp luật quy định kể từ ngày Nghị định 40.

Để được tư vấn chi tiết hơn về hoạt động BHĐC theo quy định mới, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.