Tăng 180.000 vnđ đến 230.000 vnđ đối với mức lương tối thiểu vùng của năm 2018

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP đề ngày 07/12/2017 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp được quy định như sau:

(i) Mức 3.980.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I, tăng 230.000 đồng so với mức hiện tại;

(ii) Mức 3.530.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II, tăng 210.000 đồng so với mức hiện tại;

(iii) Mức 3.090.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III, tăng 190.000 đồng so với mức hiện tại; và

(iv) Mức 2.760.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV, tăng 180.000 đồng so với mức hiện tại.

Để xác định được doanh nghiệp của mình thuộc vùng nào cần tham khảo Phụ lục của Nghị định này.      

Mức lương này được áp dụng từ ngày 01/01/2018.