Trình tự khiếu nại và tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp

Ngày 27/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động (“Nghị định 24”). Nghị định 24 có hiệu lực từ ngày 15/4/2018.

Trình tự khiếu nại

Theo Nghị định 24, khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức khác quy định tại Điều 3.8 của Nghị định 24 (“Bên Bị Khiếu nại”) là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người bị xâm phạm (“Người Khiếu nại”) có quyền (i) khiếu nại lần đầu đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu; hoặc (ii) khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án có thẩm quyền.

Trường hợp Người Khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà không được giải quyết thì Người Khiếu nại có quyền (i) khiếu nại lần hai đến người có thẩm quyền theo quy định của Nghị định 24; hoặc (ii) khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án có thẩm quyền.

Trường hợp Người Khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc quá thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai mà không được giải quyết thì Người Khiếu nại có quyền (i) khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án có thẩm quyền; hoặc (ii) khởi kiện vụ án dân sự tại toà án có thẩm quyền.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là người đứng đầu của Bên Bị Khiếu nại. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai được quy định cụ thể cho từng lĩnh vực theo Điều 15.2, Điều 16.2, Điều 17.2, Điều 18.2 của Nghị định 24.

Thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại lần đầu là một trăm tám mươi (180) ngày, thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 - 45 ngày, kể từ ngày thụ lý, tùy vào tính chất phức tạp của vụ việc.

Thời hiệu khiếu nại lần hai là ba mười (30) ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà không được giải quyết hoặc Người Khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết lần đầu. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45-60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Các vấn đề khác

Nghị định 24 quy định Người Khiếu nại có quyền rút khiếu nại bất cứ lúc nào. Việc rút khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ của Người Khiếu nại.

Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì có thể thông qua người đại diện để thực hiện khiếu nại, khi đó, người đại diện phải có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và thực hiện khiếu nại.

Nghị định 24 cũng quy định về trình tự tố cáo và giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp và các lĩnh vực liên quan như đã nêu ở phần đầu.