Một số nội dung mới về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Vào ngày 24/04/2018 vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BXD (“Thông tư 03”) quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (“Nghị định 139”).

Trong đó, đáng chú ý, Thông tư 03 đã điều chỉnh thời hạn tước quyền sử dụng Giấy phép xây dựng của các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng từ mười hai (12) tháng như được quy định tại Điều 15.9 của Nghị định 139 sang nhiều mốc thời hạn khác nhau từ ba (03) tháng đến mười hai (12) tháng, phụ thuộc vào loại công trình xây dựng vi phạm. Theo đó, cá nhân, tổ chức đã vi phạm không được tổ chức thi công xây dựng trong thời hạn bị tước quyền sử dụng Giấp phép xây dựng.

Ngoài ra, Thông tư 03 cũng quy định chi tiết về các biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng, theo đó trong trường hợp hành vi vi phạm về giấy phép xây dựng đã kết thúc thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. Việc tháo dỡ phải được thực hiện theo phương án, giải pháp phá dỡ được phê duyệt cho đến khi phần còn lại của công trình đảm bảo an toàn chịu lực khi đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm tra, phê duyệt và thực hiện phương án, giải pháp phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm theo quy định. Trường hợp chủ đầu tư không tự giác chấp hành biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm thì bị cưỡng chế thi hành. Khi đó, chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc cưỡng chế tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm, bao gồm lập, thẩm định, phê duyệt phương án, giải pháp phá dỡ và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ.

Thông tư 03 có hiệu lực từ ngày 12/06/2018.